Kiểm tra chữ ký

Xác thực các tài liệu được ký điện tử

Tải lên tài liệu PDF đã ký để kiểm tra xem chữ ký điện tử có hợp lệ hay không. Chúng tôi sẽ không lưu nội dung tài liệu của bạn. Chúng tôi giữ nó không lâu hơn mức cần thiết để xác thực chữ ký điện tử của nó.