Phần mềm kế toán

PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Phần mềm kế toán AM Note

Ngoài AM – EContract,chúng tôi hiện tại còn cung cấp phần mềm kế toán AMNote nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng với các tính năng chính :

  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo thuế GTGT
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Theo dõi Tài sản cố định, chi phí trích trước
  • Theo dõi kho
Tìm hiểu thêm